Innhold

Problemstilling

Bacheloroppgaven skal ha en tydelig og klar problemstilling. Problemstillingen kan være et tema man vil utforske, et spørsmål som besvares, eller en hypotese som man vil undersøke holdbarheten av. Problemstillingen skal være presis og avgrenset slik at målet for undersøkelsen kan oppfylles.

 

Teori og metode

Studenten(e) skal demonstrere kjennskap til aktuell og relevant teori/forskningsresultater innenfor temaet, samt å demonstrere evne til å anvende foreliggende teori og forskning i egen studie. Studenten(e) skal begrunne valg av metodestrategien, for eksempel valg av kvalitativ eller kvantitativ metode, eller kombinasjon av disse to. Studentene skal også begrunne valg av det teoretiske grunnlaget, og drøfte hvordan det teoretiske- og metodologiske gjør seg gjeldende i forhold til datamateriale.

 

Omfang

 • Oppgaven skrives i gruppe av to studenter
 • Anbefalt lengde på en bacheloroppgave ved institutt for helsefag er ca. 12 000-15 000 ord, men det er ingen absolutte krav eller begrensinger til antall sider. Hva som er hensiktsmessig lengde på oppgaven vil variere med hensyn til problemstilling, metode, osv. Spørsmål om omfang anbefales derfor å avgjøres i dialog med veileder. 

Se også retningslinjer for oppgaveskriving ved institutt for Helse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om et område innen helsefag som krever kartlegging, utvikling eller forskning
 • kan begrunne valg av egnet forskningsmetode, og dokumentere innsamling og analyse av data, og evaluere egen metodetilnærming
 • kan ivareta etiske, forskningsetiske og juridiske hensyn i arbeidet med bacheloroppgaven.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utforme en problemstilling og følge opp denne gjennom oppgaven
 • kan belyse, redegjøre og drøfte en problemstilling i lys av egne funn, relevant teori og relevant erfaringsbasert- og forskningsbasert kunnskap
 • kan konkludere og vise varsomhet i konklusjonene som trekkes

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide selvstendig i en veiledet skriveprosess
 • kan prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
 • har forståelse for forskningsprosess og forskningsetikk
 • viser selvstendig faglig refleksjon

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Grupper

Bacheloroppgaven skal løses i grupper på to. Ved innlevering av gruppebasert bacheloroppgave, skal samtlige gruppemedlemmer levere en samtykkeerklæring som bekrefter at:

 • arbeidet er gruppens eget og ikke har vært levert i noen annen sammenheng
 • alle kilder er redegjort for i henhold til retningslinjer
 • bacheloroppgaven er et resultat av likeverdig innsats fra alle gruppemedlemmer
 • det er gruppen som har ansvaret for innholdet

Konfidensialitet

Hvis bacheloroppgaven skal behandles konfidensielt, må du/dere krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven. Normalt gis ett års konfidensialitet (dvs. oppgaven sperres for innsyn i ett år). Du/dere må selv påse og merke alle bacheloroppgavens forside med rødt trykk KONFIDENSIELL.

 

Prosjektskisse 1

Studenten(e) skal levere prosjektskisse 1 innen angitt frist. Prosjektskisse 1 skal inneholde en kort gjennomgang av Problemstilling, mål med oppgaven, foreløpig teori, valg av metode, samt informasjon om gruppesammensetning. Prosjektskisse 1 utgjør grunnlaget for valg av relevant veileder.

 

Prosjektskisse 2

Studenten(e) skal levere prosjektskisse 2 innen angitt frist. Prosjektskisse 2 skal brukes som grunnlag for videre arbeid med innhold og struktur i bacheloroppgaven.

 

Skissen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving ved Institutt for Helse.

 

Prosjektskissen vil bli vurdert til Ikke bestått ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling, uegnet teoretisk eller metodisk tilnærming.

Anbefalt tidsbruk

* Totalt arbeidstimer: 300 timer 

- Hver gruppe tilbys 5 (fem) veiledningstimer à 45 minutter.

- Oppnevnt veileder kunngjør mulige tider for veiledning.

- Veiledningen må avtales i god tid på forhånd.

- For å gjøre veiledningstimen så effektiv som mulig, skal veileder ha materiale innlevert fra gruppen minst 48 timer på forhånd.

- Siste veiledningsdato vil være to uker før innleveringsdato.

Arbeidslivstilknytning

Bacheloroppgavens empiri kan eventuelt innhentes fra populasjonsdata, samfunn og/eller næringsliv om problemstillingen tilsier det. Det er opp til studenten(e) å kontakte relevante informanter eller samarbeidspartnere fra samfunn-/ næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Det foreligger ingen arbeidskrav i dette emne. 

Eksamen

Eksamensdel: Prosjektskisse 2, skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2 studenter)

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave, skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 80 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Kontinuasjon/utsatt eksamen innebærer krav om gjentak av begge eksamensdeler ved neste ordinære gjennomføring. Det må lages ny prosjektskisse og ny bacheloroppgave. 

 

Følgende forhold kan medføre karakteren F (stryk):

 • for sen innlevering

 • mangelfull innfrielse av formelle krav, inkl. umodent språk og mange skrivefeil

 • meget svak anvendelse av tillært stoff

 • en oppgave som ikke svarer på sin problemstilling

 • en rent beskrivende oppgave, hvor drøfting er utelatt eller gjort til det minimale

Pensumlitteratur

Selvvalgt litteratur som skal godkjennes av veileder. 

 

Aalen OO, red. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 335 s. ISBN: 9788205346857. Kapitlene: 2, 4, 5, 8, 9, 11. 124 s. Pris: ca. 529,-  

Samlet sidetall/pensum

Totalt 300 sider. 

Anbefalt litteratur

Hammervold R. En kort innføring i SPSS: anvendelser innen multivariat statistikk. 2. utg. Bergen: Tapir akademiske forl. 2012. 161 s. ISBN: 9788251928847. Pris: ca. 329,-

 

Thomas JR, Nelson JK, Silverman SJ. Research methods in physical activity. 7. utg. Champaign, Ill: Human Kinetics; 2015. ISBN: 9781450470445. 456 s. Pris: ca. 1029,-