Innhold

Øvre- nedre luftveier:

 • 6 division

 • Repeterte forkjølelser

 • Øvre luftveisinfeksjoner

 • Rhinitt, allergisk og kronisk

 • Astma

 • Kols

 • Meniere

 

Fordøyelsessykdommer:

 • Kvalmle/Hyperemesis

 • Diare

 • Obstipasjon

 • IBS (irritabel tykktarm)

 • Funksjonell dyspepsi

 

Hudlidelser: 

 • Psoriasis

 • Herpes zoster

 • Føflekker

 

8 ekstra meridianer

 

Sham/placebo

 

Studentklinikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan gjøre rede for årsaker til sykdom, syndromdifferensiering, diagnostisering, prinsipper for behandling, punktvalg, behandlingsstrategi, råd og veiledning ved sykdommer som er nevnt under innhold.

 • kan vurdere om pasienten skal henvises videre til helsepersonell dersom det er mistanke om sykdommer som bør undersøkes/behandles

 • kan vurdere og anvende nasjonale og internasjonale forskningsartikler som er nevnt under Innhold

 • kan gjøre rede for problemstillingen sham/placebo i akupunkturforskningen

 

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan anvende teori i klinisk praksis 

 • kan vurdere eventuelle medisinske undersøkelsesresultater

 • kan stille TKM - diagnose

 • planlegge og gjennomføre behandling under veiledning, som innebærer å gi prinsipper for behandling, velge akupunkturpunkter, legge opp en behandlingsstrategi, gi råd og veiledning, samt anslå prognose

 

Generell kompetanse

Kandidaten..

 • kjenner til akupunkturens begrensninger og henvise pasienten videre ved behov

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen læring

 • viser evne til etisk refleksjon i klinisk praksis

 • kan gjøre rede for TKM prinsipper og behandling på en forståelig måte for pasienten og andre helsearbeidere 

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen legges det vekt på oppgaveløsing, ferdighetstrening og pasientkonsultasjoner. Dette følges videre opp på studentklinikken.

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Klitrosen; 2012. Pensum AKU 100, 200. s.  358-368. ISBN: 9788792041173. Pris: ca. 1199,-

 

Ching N. Akupunktur og sygdomsbehandling: Et opslagsværk for akupunktører. København: Klitrosen; 2005. Pensum AKU 600, 800, 900. s. 31-125, 259-302, 307-329. ISBN: 9788792041104. Pris: 999,-

 

Coyl M, Deng J, Zhang AL, Yu J, Guo X, Xue CC, Lu C. Acupuncture therapies for psoriasis vulgaris: a systematic review of randomized controlled trials. Forsch Komplementmed. 2015;22(2):102-9. doi: 10.1159/000381225. [Elektronisk tilgjengelig via karger: http://www.karger.com/Article/FullText/381225]

 

Flaws B, Sionneau P. The Treatment of Modern Western Medical Diseases with Chinese Medicine. Boulder: Blue Poppy Press 2001. Kapitlet som omhandler Herpes Zoster. 4 sider. ISBN: 978-1891845208.  [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=bea334f5-7e86-42e6-b666-4826af0d1842%40sessionmgr111&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=67249&db=nlebk].

 

Grundmann O, Yoon SL. Irritable bowel syndrome: epidemiology, diagnosis and treatment: an update for health-care practitioners. J Gastroenterol Hepatol. 2010 Apr;25(4):691-9. doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.06120.x. [Elektronisk tilgjengelig via Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1746.2009.06120.x/abstract;jsessionid=AF767AD816581E3890ED0945F36AC345.f04t04]

 

Heyerdahl O, Lystad, N. 2013. Lærebok i akupunktur 3 utg. Universitetsforlaget. Pensum AKU100, 200, 300 s. 36-41, 58-60, 349-354, 362-366. ISBN 9788215021201. Pris: ca. 699,-

 

Kim KN, Chung SY, Cho SH. Efficacy of acupuncture treatment for functional dyspepsia: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2015 Dec;23(6):759-66. doi: 10.1016/j.ctim.2015.07.007. [Elektronisk tilgjengelig via helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1746590344/fulltext/D636A7CDED143C7PQ/1?accountid=172203]

 

Lundberg T, Lund I. Are minimal, superficial or sham acupuncture procedures acceptable as inert placebo controls? Acupunct Med. 2006 Mar;24(1):13-5. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://aim.bmj.com/content/24/1/13.long]

 

Lundberg T, Lund I. Are reviews based on sham acupuncture procedures in fibromyalgia syndrome (FMS) valid? Acupunct Med. 2007 Sep;25(3):100-6. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://aim.bmj.com/content/25/3/100.long]

 

Lundberg T, Lund I, Näslund J, Thomas M. The Emperors sham - wrong assumption that sham needling is sham. Acupunct Med. 2008 Dec;26(4):239-42. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://aim.bmj.com/content/26/4/239.long]

 

Maciocia G. The Foundations in Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists. London: Churchill Livingstone; 2015. Pensum på AKU 400. s 819-886. ISBN 9780702052163 Pris: ca. 1170,-

 

Maciocia G. The Practice of Chinese Medicine. The Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs. 2. utg. London: Churchill Livingstone Elsevier; 2008. XXXVI,  Pensum på AKU600, 800, 900. ISBN: 9780443074905. Pris ca. 1299,- s 75, 113-147, 171, 177-179, 182-191, 201-209, 211, 215-235, 240-242, 663-692, 700-701, 703-715, 717-726, 757-775, 777-779, 799-809, 815-832, 834,1313-1341. ISBN 9780443074905. Pris: ca. 1079,-

 

Roberts J, Huissoon A, Dretzke J, Wang D, Hyde. A systematic review of the clinical effectiveness of acupuncture for allergic rhinitis. BMJ Complement Altern Med. 2008 Apr 22;8:13. doi: 10.1186/1472-6882-8-13.[Elektronisk tilgjengelig via BMC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2386775/]

 

Su L, Meng L, Chen R, Wu W, Peng B, Man L. Acupoint Application for Asthma Therapy in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Forsch Komplementmed. 2016;23(1):16-21. doi: 10.1159/000443813. [Elektronisk tilgjengelig via Karger: http://www.karger.com/Article/FullText/443813]

 

Suzuki M, Muro S, Ando Y, Omori T, Shiota T, Endo K, et al. A randomized, placebo-controlled trial of acupuncture in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): the COPD-acupuncture trial (CAT). Arch Intern Med. 2012. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151703]

 

Valeur J, Berstad A. Hvorfor har vi tykktarm? Tidsskr Nor Legeforen. Nr.11 - 29. mai 2008; 128:1298¿300. [Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for Norsk Legeforening: http://tidsskriftet.no/article/1696371/]

 

Digitalt kompendie for AKU700 legges ut på LUVIT ved studiestart og inneholder:

 

Coyle ME, Shergis JL, Huang ET, Guo X, Di YM m fl. Acupuncture therapies for chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of randomized, controlled trials. Altern Ther Health Med. 2014 Nov-Dec;20(6):10-23.

 

Melchart D, Ihbe-Heffinger A, Leps B, von Schillilng C, Lilnde K. Acupuncture and acupressure for the prevention of chemotherapy-induced nausea--a randomised cross-over pilot study. Support Care Cancer. 2006 Aug;14(8):878-82.

 

Park YC, Kang W, Choi SM, Song CG.  Evaluation of manual acupuncture at classical and nondefined points for treatment of functional dyspepsia: a randomized-controlled trial. J Altern Complement Med. 2009 Aug;15(8):879-84. doi: 10.1089/acm.2008.0369.

 

Streitberger K, Ezzo J, Schneider A. Acupuncture for nausea and vomiting: an update of clinical and experimental studies. Auton Neurosci.  2006 Oct 30;129(1-2):107-17.

 

 

Tan EK, Millilngton GW, Levell NJ. Acupuncture in dermatology: an historical perspective. Int J Dermatol. 2009 Jun;48(6):648-52. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.03899.x.

 

Tille KS, White KM. Acupuncture for seasonal allergic rhinitis: is it ready for prime time? Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Oct;115(4):258-9. doi: 10.1016/j.anai.2015.07.007.

 

Xue CC, Zhang AL, Zhang CS, DaCosta C, Story DF, Thien FC. Acupuncture for seasonal allergic rhinitis: a randomized controlled trial. Ann Allergy Asthma Immunol.2015 Oct;115(4):317-324.e1. doi: 10.1016/j.anai.2015.05.017.

 

Zhang I, Choyn TY, Liu B, Do A, Li G, Bauer B m fl. Efficacy of acupuncture for chronic constipation: a systematic review. Am J Chin Med. 2013;41(4):717-42. doi: 10.1142/S0192415X13500493.

Samlet sidetall/pensum

609

Anbefalt litteratur

Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F, et al. Acupuncture in patients with seasonal allergic rhinitis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2013 Feb 19;158(4):225-34. doi: 10.7326/0003-4819-158-4-201302190-00002.

 

Cheng X (red). Chinese Acupuncture and Moxibustion. 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. ISBN 9787119059945

 

Galland, L. Gastrointestinal Dysregulation: Connections to Chronic Disease. USA: The Institute of Functional Medicine; 2008.

 

Guo H, Liu MP. Mechanism of traditional chinese medicine in the treatment of allergic rhinitis. Chin Med J (Engl). 2013 Feb;126(4):756-60.

 

Homèr Pettersson, P og Wengstrøm, Y. Acupuncture prior to surgery to minimize postoperative nausea and vomiting: a systematic review. J Clin Nurse. 2012;21(13-14):1799-805. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04114.x

 

Lewith GT, Thomas M. Reevaluating acupuncture research methods: comment on "A randomized, placebo-controlled trial of acupuncture in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)". Arch Intern Med. 2012 Jun 11;172(11):887-8. [Elektronisk tilgjengelig via JAMA: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151588]

 

Maciocia G. Diagnosis in Chinese Medicine: A Comprehensive Guide. London: Churchill Livingstone; 2004.

 

Maclean W og J Lyttleton. Clinical Handbook of Internal Medicine: The Treatment of Disease with Traditional Chinese Medicine. Vol 2: Spleen and Stomach. 2. utg. Sydney: Univeristy of Western Sydney; 2003.

 

Prady SL, Burch J, Crouch S, Macpherson H. Problems caused by heterogeneity in meta-analysis: a case study of acupuncture trials. Acupunct Med. 2014 Feb;32(1):56-61.

 

Maciocia. G. The channels of acupuncture. London: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. ISBN 9780443074912