Innledning

Emnet tilbyr studenten en generell grunnleggende praktisk-teoretisk innføring til musikkproduksjon i studio. Studenten skal lære om musikkstudioets lydutstyr, dets virkemåte og hvordan utstyret virker sammen. Studenten presenteres for grunnleggende teknikker og metoder knyttet til både innspilling, miks og mastring av musikkproduksjoner. Gjennom praktiske øvinger, prosjektarbeid og eget arbeid skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i musikkstudio. Lydbearbeidingsprogrammet Pro Tools står sentralt i den praktiske gjennomføringen av emnet, og det offisielle kurset Pro Tools 101 Pro Tools Fundamentals 1 inngår i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om musikkstudioets lydutstyr og virkemåte, samt grunnleggende teknikker og metoder knyttet til innspilling, miks og mastring av musikkstudioproduksjoner.
  • har grunnleggende kunnskap om vanlige funksjoner i lydprogrammet Pro Tools

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan til en viss grad kunne anvende og redegjøre for produksjons-utstyr, -teknikker, og metoder relatert til musikkstudioarbeid
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse, og justere denne under veiledning

Generelle kompetanser 

Studenten...

  • har grunnleggende innsikt i vanlige problemstillinger i musikkproduksjon

Emnet inngår i

Årsstudium i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med en veksling mellom forelesninger og praktiske gruppeundervisninger i studio eller i en av skolen Mac-lab'er. Studentene har også tilgang til 4 musikkstudioer og 2 Mac-lab'er ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Selvstudium - 288 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 16 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 6 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter lydsoftwaren Pro Tools gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne holetelefoner for undervisning i skolens Mac-lab.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Fem timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 75 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt  

 

Eksamensdel: Individuell multiple choice eksamen, Pro Tools 

Varighet: En time 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt