Innledning

Emnet gir studenten en grunnleggende teoretisk forståelse av akustiske prinsipper, analog og digital lyd samt grunnleggende elektriske størrelser. Emnet inneholder også et kurs i loddeteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om lydbølgers egenskaper, herunder resonans og overtonerekker
  • har en grunnleggende forståelse for modulasjonsprinsipper for lyd
  • har grunnleggende kunnskap om prinsipper for digital lyd
  • har kunnskap om grunnleggende prinsipper, lover og komponenter relatert til likestrøm og vekselstrøm

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan foreta beregninger av lydbølgers egenskaper, verdier på en desibelskala og summering av ulike kilder
  • kan beregne grunnleggende elektriske størrelser som 230V/400V en- og trefas effektberegninger
  • kan anvende og redegjøre for grunnleggende begreper innen digital lydbehandling
  • kan utføre enkle loddeoperasjoner

Generell kompetanse 

Studenten..

  • kan relatere fagstoffet til lydarbeid for å kunne diskutere og vurdere lydutstyr og produksjoner på et teknisk grunnlag, samt forstå fagteknisk litteratur, artikler og forskningsrapporter

Emnet inngår i

Årsstudium i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Emnet er i hovedsak basert på forelesning i klasserom. I tillegg gis det praktisk gruppeundervisning i loddeteknikk. Undervisningen foregår løpende gjennom hele semesteret.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning: 42 timer

Selvstudium: 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 8 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Eksamen

Eksamensdel 1: Skriftlig individuell eksamen, Grunnleggende bølgeteori 

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Enkel kalkulator 

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter) 

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell eksamen, Grunnleggende digital lydteori

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Enkel kalkulator 

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

 

Eksamensdel 3: Skriftlig individuell eksamen, Signalkilder og desibel

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Enkel kalkulator 

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

 

Eksamensdel 4: Skriftlig individuell eksamen, Grunnleggende elektroteknikk

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Enkel kalkulator 

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et teoretisk grunnemne som faglig henger sammen med emner som Musikkproduksjon 1, 2 og Elektroakustikk.