De tre designfagene på Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ble like før jul innvilget 290.000 kr i stimuleringsmidler av Universell (Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø – LUM – Universell utforming) etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Bachelor i grafisk design, tjenestedesign og interiørarkitektur søkte om midler på to områder.

  1. Kompetanseheving av fagstab innenfor universell utforming
  2. Utvikling og endring av studieplaner og emnebeskrivelser

Universell utforming betyr at man, uansett hvilke forutsetninger man har, skal kunne bruke samfunnet på en likeverdig måte. For å oppnå dette målet må informasjon, tjenester og interiør (byrom) være tilrettelagt for alle*. Vårt mål er at begrepet universell utforming (UU) skal etableres i studentenes designforståelse og integrere det i deres tankesett og gjennomsyre hvordan de designer for framtiden. Vi mener at det tverrfaglige perspektivet vi ønsker å ha på UU, vil kunne bidra til innovasjon og utvikling innenfor vårt fagfelt.

*Alle: eldre, barn, blinde og svaksynte, de med barnevogn, hørselshemmede, psykisk utviklingshemmede, osv.

Innsendere av søknaden var Linda Eirin Fosse Lien, Interiørarkitekt MNIL og studieprogramleder, Bachelor interiørarkitektur, i tillegg til Tina Tømmeraas Aasverstad, Grafisk designer og studieprogramleder, Bachelor grafisk design.

Nok et tilskudd til Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet deler Universell ut årlige stimuleringsmidler til å øke kompetansen om universell utforming som kunnskapsbegrep i høyere utdanning.

Høyskolen Kristiania, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design søkte om støtte til prosjektet «Stimuleringsmidler: AR synssimulator».

Mandag denne uken fikk de svar om at dette prosjektet ble innvilget 150.000.

Innsender av søknaden var Jannicke Johansen, Høyskolelektor, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design.