Hvem er du?

– Jeg har studert ulike fag ved Universitetet i Oslo, og har et hovedfag i sosiologi fra universitetet i Bergen. Senere fikk jeg en stipendiatstilling ved NHH. Min doktorgrad handler om vekst (i virksomheter) og utfordringer ved vekst. I tillegg har jeg variert arbeids- og styreerfaring fra ulike bransjer.

- Kan du fortelle om Master i ledelse?

– Master i ledelse er et masterprogram som handler om ledelse av organisasjoner og menneskene i organisasjoner. Mer spesifikt handler det om å forstå organisasjoner og hvordan disse endres og utvikles, styring og ledelse som virkemidler, og samspillet mellom ledere og medarbeidere.

– Mastergradsstudiet er godt forankret innenfor den brede definisjonen av økonomisk-administrative fag. Samtidig har vår Master i ledelse en klar profil mot ledelsesfeltet, noe som differensierer dette studiet fra andre studier som tilbys i Norge.

- Hvordan arbeider dere på Master i ledelse?

– Til forskjell fra den tradisjonelle måten å inndele et semester på, med fire emner som går parallelt, kjører vi et mer modulbasert system hvor en tar et eller to emner om gangen. Noen semester kjøres fire emner etter hverandre, noen semester kjøres to og to emner parallelt, og noen semester er det en miks av enkeltemner og parallelle løp.

– Fordelen med et slikt opplegg er at du får konsentrert deg om et eller to fag om gangen. Man gjør seg ferdig med et fag (inkludert eksamen) før man går videre på neste fag. Det er ingen «skippertakslesing» på slutten av semesteret fordi eksamen blir avviklet fortløpende. Derfor må man jobbe jevnt og trutt fra dag én. I tillegg utfordres studentene i større grad til å selv eller i grupper presentere artikler og bøker som er på pensum. Det forventes at studentene er aktive og deltakende på samlingene.

- Hvem studerer her?

– Masterstudentene våre har sin utdanning fra ulike høyskoler og universiteter. Man må ha 80 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag fra før av, samt gode karakterer, for å komme inn på studiet. Det er et krevende studium, og våre studenter er nysgjerrige og liker å tilegne seg ny og komplisert kunnskap.

– I tillegg ser de for seg å enten ta et lederansvar i en organisasjon senere eller jobbe med lederutvikling i en organisasjon. Studentene kan gjerne ha ledererfaring og ønske seg mer kunnskap om emnet. Eller så er de mer vitenskapelig opptatt av emnet og kan tenke seg å forske på dette på sikt. Noen kommer rett fra en bachelorgrad, og noen har flere års arbeidserfaring etter sin forrige utdanning. Vi har en flott miks av dyktige studenter som gir et spennende og godt læringsmiljø.

– Hva slags type stillinger kan man forvente seg etter denne utdannelsen?

– Hovedformålet med studiet er å utdanne kandidater som kan ta et lederansvar i en organisasjon, som kan jobbe med lederutvikling, eller som kan forske videre på feltet. Kandidater som vil jobbe med lederutvikling vil typisk søke seg til en HR-avdeling i en organisasjon, eller som konsulent i et konsulentselskap. Vi diskuterer styring og ledelse av både offentlige og private organisasjoner, så mulighetsrommet for hvor man kan søke skal være stort.

Tar du en mastergrad i ledelse, har du solid kunnskap om styring og ledelse, og du har et godt grunnlag for å ta bedre beslutninger i ditt senere arbeidsforhold.

- Hvorfor skal man ta en master i ledelse?

– Verden er i rask endring og ledere må forstå hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan de kan endres og utvikles. Har man ikke denne forståelsen, kan organisasjonen fort «falle av lasset». Det er mange som mener mye om styring og ledelse. Vi baserer oss på vitenskapelig kunnskap. I min review av empiriske artikler om vekst, samt egen forsking, finner jeg at i virksomheter hvor ledere har høyere utdanning, så øker sannsynligheten for at virksomheten får til vekst. Tar du en mastergrad i ledelse, har du solid kunnskap om styring og ledelse, og du har et godt grunnlag for å ta bedre beslutninger i ditt senere arbeidsforhold. Denne utdanningen skal gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker som arbeidsgiver forventer bidrar til å utvikle organisasjonen i en fornuftig retning.