adventure tourism - Faglig studieleder på Bachelor i hotelledelse Elin Bolann

Stadig flere hoteller og reiselivsbedrifter er opptatt av «adventure tourism», og temaet inngår derfor som pensum på både Bachelor i hotelledelse og Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. Hotellene er avhengig av at destinasjonen de er lokalisert i er konkurransedyktig, og stadig flere destinasjoner ønsker nå å posisjonere seg som adventure-destinasjoner. Ny forskning på dette viktige området bidrar derfor til nyttig kunnskap for studentene.

Soft- og hard-adventure destinasjoner

Forskningen ser bl.a. nærmere på turisters holdning til adventure-destinasjoner der det skilles mellom soft- og hard-adventure destinasjoner. Soft-adventure destinasjoner bygger på et image rundt tilbud av soft-aktiviteter. Disse aktivitetene kan oppfattes som risikable, men har i realiteten lav grad av risiko. Eksempler kan være fotturer, sykling, ridning, kajakk- og kanoturer i rolige farvann. Hard-adventure destinasjoner derimot, bygger på et image rundt tilbud av hard-adventure aktiviteter. Disse aktivitetene har høyere grad av risiko. Eksempler kan være strikkhopp, juving, elvebrett, rappellering, fallskjermhopping og basehopping.

Selvbildets rolle i turismen

Førsteamanuensis Elin Bolann har så langt reist rundt og samlet inn data fra adventure-destinasjonene Svalbard, Voss, Queenstown på New Zealand og Antarktis (den antarktiske halvøy).

– Noe av det mest spennende med dette forskningsprosjektet er å finne ut mer om hvilken rolle eget selvbilde har som motivasjonsfaktor på turisters holdning til adventure-destinasjoner. Selvbildet står derfor veldig sentralt i de spørsmålene som stilles besøkende turister i adventure-destinasjonene. Et selvbilde kan være reelt og ideelt. Det reelle selvbildet er slik vi oppfatter vårt eget image, mens det ideelle selvbildet er det imaget man skulle ønske man hadde, sier Elin.

– Antagelsen om at turister – uansett hva slags adventureaktiviteter de velger – tiltrekkes mest av hard-adventure-destinasjoner ble bekreftet. Dette antyder at mange adventure-turister bevisst eller ubevisst ønsker et mer «eventyrlystent» selvbilde. Forskningen bekreftet også at adventure-turister får bedre holdning til en destinasjon jo mer hard-adventure imaget til destinasjonen er.

– Disse funnene bidrar til å gi studentene helt ny innsikt i hvordan hoteller i adventure-destinasjoner og destinasjonene selv bedre kan tiltrekke seg kunder og posisjonere seg på best mulig måte i markedet, avslutter Elin.